Klubbens vedtægter

Klubbens vedtægter

Vedtægter for Vestsjællands Modelskibsklub

§ 1:

Foreningens navn er Vestsjællands Modelskibsklub. Akronym = VMSK.

Foreningens hjemsted er Korsør.

 Stk. 2.

Klubbens formål er at samle modelskibsbyggere af enhver art.  At udbrede interessen for og kendskabet til modelskibsbygning.  At formidle klubaftener, udflugter, udstillinger, virksomhedsbesøg og lignende af interesse for klubbens medlemmer.

 

§ 2:

Som medlemmer kan optages enhver, som fremsætter anmodning herom til bestyrelsen.

 

Stk. 2.

Optagelse sker ved henvendelse til et medlem af bestyrelsen.

 

Stk.3.

Nægtes medlemskab skal der altid meddeles begrundelse.

 

§ 3:

Medlemskontingent fastsættes på den årlige generalforsamling, med virkning fra efterfølgende regnskabsår.

 

Stk.2.

Kontingentet følger kalenderåret og betales senest 1. januar, forud for 1 år ad gangen.

 

Stk.3.

Manglende indbetaling af kontingent medfører sletning af medlemskab.  Genoptagelse kan først ske, når det skyldige kontingent er betalt.

 

§ 4:

Udmeldelse kan ske uden varsel.

 

Stk. 2.

Eventuelt betalt kontingent refunderes ikke ved udmeldelse.

 

 

§ 5

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

 

Stk. 2.

Det reviderede regnskab fremlægges på den årlige generalforsamling.

 

Stk. 3.

Regnskabet revideres af en revisor, valgt på generalforsamlingen.

 

§ 6:

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år den anden torsdag i februar måned.

 

Stk. 2.

Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

 

  1: Valg af dirigent

  2: Valg af stemmetællere.

  3: Formandens beretning

  4: Årsregnskabet v/ kassereren.

  5: Fastsættelse af kontingent.

  6: Valg af formand.

  7: Valg af bestyrelsesmedlemmer.

  8: Valg af bestyrelsessuppleant.

  9: Valg af revisor / revisorsuppleant.

10: Indkomne forslag.

11: Eventuelt.

 

Stk.3.

Formanden vælges i lige år for 2 år ad gangen.

Fire bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. 2 medlemmer vælges i ulige år og 2 medlemmer vælges i lige år.

Bestyrelsessuppleant vælges for 1 år.  Suppleanten indbydes til at deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret.

 

Stk.4.

Der vælges en revisor for to år, og en revisorsuppleant vælges for et år.

 

Stk.5.

Bestyrelsen består herefter af fem medlemmer. Hertil findes en bestyrelsessuppleant.

 

Stk.6

Indkaldelse til ordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden m.v., sker ved almindelig brevforsendelse eller som E-mail til de enkelte medlemmer med mindst 4 ugers varsel.

 

Stk.7.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen har ønske derom, ved indkaldelse som anført i stk. 6.

 

Stk.8.

Ekstraordinær generalforsamling kan forlanges af mindst 50 % af medlemmerne med angivelse af dagsorden.  I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter bestyrelsen har modtaget kravet herom.  Indkaldelse skal ske ved almindelig brevforsendelse snarest efter at anmodningen er fremsat for bestyrelsen.

 

§ 7:

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

 

Stk.2.

Der tilkommer hvert medlem 1 stemme. Stemmeberettigelse er betinget af, at kontingent er betalt i henhold til § 3 stk. 2.

 

Stk. 3.

Ved afstemning kan benyttes fuldmagt fra et stemmeberettiget medlem.  Fuldmagten afleveres til dirigenten på generalforsamlingen.

 

Stk. 4.

Forslag til den ordinære generalforsamling skal indsendes til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

Stk. 5.

Beslutninger på generalforsamlingen træffes med simpelt stemmeflertal.  Undtaget er spørgsmål vedrørende § 9.

 

§ 8:

Foreningen tegnes af formanden.

 

Stk.2:

Bestyrelsen konstituerer sig med kasserer, sekretær og diverse udvalg efter eget skøn.

 

Stk.3.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst fire medlemmer er til stede.

 

Stk.4

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

 

Stk.5.

Til udvalg med særlige formål – ad hoc. udvalg - kan bestyrelsen udpege medlemmer udenfor bestyrelsen.

 

Stk.6.

Bestyrelsen fører protokol over beslutningerne på generalforsamlinger og bestyrelsesmøder.

 

Stk.7.

De i almindelighed anvendte habilitetsprincipper finder tilsvarende anvendelse på bestyrelsens handlinger.

 

§ 9:

Ændring af foreningens vedtægter kræver, at 2/3 af de tilstedeværende, stemmeberettigede medlemmer stemmer for ændringerne.

 

Stk.2.

Eventuel opløsning af foreningen kræver, at 2/3 af de på mødet tilstedeværende, stemmeberettigede medlemmer stemmer for opløsningen.

 

 

Stk.3.

Ved eventuel opløsning af foreningen tilfalder foreningens aktiver Korsør Kommune.

 

 

Vedtaget på den ordinære

Generalforsamling

Torsdag den 09. februar 2012

 

 

 

 

       Arne Jensen

           Dirigent

 

Knud-Erik Tjustrup

           Formand

 

| Svar

Nyeste kommentarer

27.07 | 12:36

Er der nogen over og sejle i aften

25.05 | 11:59

Følgende dage er sejldage ved søen. Alle dage kl. 19.00.

Mandag den 31. maj
Mandag den 14. juni
Mandag den 28. juni
Mandag den 12. juli
Mandag den 26. juli

25.05 | 08:49

Hejsa hvornår sejler i igen

16.06 | 14:12

Hej sejler i i aften